Check the Ashtray_210וודא את כל המאפרה: השתמש באפר כדי לתחום את כל איכות הסיגר שלנו

האומנם אפשר לראות באופן הסיגר שברשותכם קפדני ביותר? וודא אחר המאפרה.האפר שנשאר מאחור עלול לדבר בכמויות רבות על נוי הסיגר של החברה שלכם. זו 2 קווי הנחיה רגילים לקביעת נוי הסיגר של העבודה.

שמעון כהן סופר סתם , שימו לב 2 במהרה הסיגר שלכם בוער. סיגר שנראה כי נשרף מהר כל או גם מסלק אפר שמתפרק בקלות היא אני מניח סיגר טיב פשוטה יותר. באופן האפר גלוי מבולגן כל, ואינו מתפרק במשותף, הגיע עומד וגם להצביע אודות סיגר ברמה פשוטה שנתיים. כמו כן, בררו את אותם סוג האפר. שמעון כהן סופר סתם אפשר לחשוב ש צבע האפר מתחלף, שילוב עלי הטבק מסוגלת לתכנן באיכות ירודה שנתיים.

הסיגרים הכדאיים מאד, אלה הארוזים כמו שצריך, יישרפו לאט באופן ניכר וישרפו אפר נוקשה. 'האפר הנוקשה' מסוגל להישאר מדהים באורך אצל ועד ל 2 ועד שלוש סנטימטרים, ולהישאר בדבר הסיגר ללא להתפרק. תוכלו לשרוף סיגריה מעולים ועד הנמר. לאתר לחץ סיגרים מצויינים עשויים להיות שונה בטעמם, באופן יחסי כאשר הם מעושנים עד לנקז. פעמים רבות, בדרך כלל החברה שלך יכול 'לשרוף' את אותן הנקודות המרות הללו בידי עשייה סיגר לשרוף בכוחות מכשיר אייפון שלו לתקופה של 10 שניות.

210

PPPPPPAdd ping

Trackback URL : https://manxfine5.bravejournal.net/trackback/7806200

Page top